CLVI Liceum
Ogólnokształcące Integracyjne
Przy Łazienkach Królewskich w Warszawie
Zdjęcie tła 1
Zdjęcie tła 2
Zdjęcie tła 3
Zdjęcie tła 4
« Powrót do Dokumenty (BIP)

Deklaracja dostępności

CLVI Liceum Ogólnokształcące Integracyjne „Przy Łazienkach Królewskich” w Warszawie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej CLVI Liceum Ogólnokształcącego Integracyjnego  „Przy Łazienkach Królewskich” w Warszawie .

  • Data publikacji strony internetowej: 2018-03-22
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-04-27

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 2020-02-05

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Merska-Gromekkmerska@edu.um.warszawa.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 509070716. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Budynek znajduje się przy ul. Podchorążych 49/61.

Dojścia piesze są od ulicy Gagarina, Sieleckiej, Iwickiej, Stępińskiej.

Przejścia dla pieszych od ul. Gagarina, Sieleckiej, Iwickiej i Stępińskiej nie posiada sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów.

Najbliższe przystanki autobusowe znajduje się w odległości 550 m: Stępińska 02 (kierunek: Witolin-Spartańska: Nr 168, kierunek: Sadyba-Dworzec Centralny: Nr 131, kierunek:  Siekierki Sanktuarium-Znana: Nr 167,  kierunek: Wilanów-Chomiczówka: Nr 180), Stępińska 01 (kierunek: Spartańska-Witolin: Nr 168, kierunek: Dworzec Centralny-Sadyba: Nr 131, kierunek: Znana-Siekierki Sanktuarium: Nr 167, kierunek: Chomiczówka-Wilanów: Nr 180),

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przed budynkiem szkoły.

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Wejście do budynku jest usytuowane od  ul. Podchorążych. Jest zadaszone i wykonane  z kilku stopni schodowych.

Dla osób na wózkach dostępne jest wejście od strony boiska szkolnego z użyciem rampy. W budynku nie ma pochylni, platform, informacji głosowych,  pętli indukcyjnych.

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Osoby niewidome i słabowidzące mają prawo wstępu z psem asystującym na teren i do budynku Liceum (parter) po uprzednim skontaktowaniu się w tej sprawie z sekretariatem. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani online.

 

 

Utworzono:  27 maja 2020, 13:55
Aktualizacja:  12 grudnia 2020, 08:19
Wychowanie, jeżeli nie jest wzorem i miłością, nie jest wychowaniem

J.H. Pestalozzi