CLVI Liceum
Ogólnokształcące Integracyjne
Przy Łazienkach Królewskich w Warszawie
Zdjęcie tła 1
Zdjęcie tła 2
Zdjęcie tła 3
Zdjęcie tła 4
« Powrót do Dokumenty (BIP)

Deklaracja dostępności

CLVI Liceum Ogólnokształcące Integracyjne „Przy Łazienkach Królewskich”  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkoły www.lo156.pl.

Data publikacji strony internetowej: 22.03.2018 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji:  27.04.2020 r.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 5.02.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony:Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa www.lo156.pl spełnia wymagania w 99.97 %.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Merska-Gromek– adres email: kmerska@edu.um.warszawa.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych,na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o jaki element strony internetowej chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym  termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. 

W przypadku, gdy podmiot odmówił realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

CLVI Liceum Ogólnokształcące Integracyjne „Przy Łazienkach Królewskich”, ul. Podchorążych 49/61, 00-722 Warszawa.

Wejście do budynku jest usytuowane od  ul. Podchorążych. Jest zadaszone i wykonane  z kilku stopni schodowych.

Dla osób na wózkach dostępne jest wejście od strony boiska szkolnego z użyciem rampy.

W budynku nie ma pochylni, platform, informacji głosowych,  pętli indukcyjnych.

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem szkoły.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Osoby niewidome i słabowidzące mają prawo wstępu z psem asystującym na teren i do budynku Liceum (parter) po uprzednim skontaktowaniu się w tej sprawie z sekretariatem.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani online.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Utworzono:  27 maja 2020, 13:55
Aktualizacja:  27 maja 2020, 13:56
Wychowanie, jeżeli nie jest wzorem i miłością, nie jest wychowaniem

J.H. Pestalozzi