CLVI Liceum
Ogólnokształcące Integracyjne

Przy Łazienkach Królewskich w Warszawie
Lo3
Radio2

Wyprawka szkolna

O pomoc finansową na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych mogą ubiegać się uczniowie: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, pobierający naukę w szkołach dla dzieci i młodzieży w  klasach III gimnazjum.

 

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczający w roku szkolnym 2016/2017 do klasy III gimnazjum mają możliwość uzyskania wsparcia finansowego nie tylko na zakup podręczników, ale również zakup materiałów edukacyjnych.

 

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać w szkołach w terminie do dnia 9 września 2016 r.

 

wzór wniosku do pobrania tutaj

 

*Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu.

Wychowanie, jeżeli nie jest wzorem i miłością, nie jest wychowaniem

J.H. Pestalozzi