CLVI Liceum
Ogólnokształcące Integracyjne
Przy Łazienkach Królewskich w Warszawie
Zdjęcie tła 1
Zdjęcie tła 2
Zdjęcie tła 3
Zdjęcie tła 4
« Powrót do Biblioteka

Regulamin biblioteki CLVI Liceum Ogólnokształcącego Integracyjnego "Przy Łazienkach Królewskich"

!! na czas pandemii COVID 19 obowiązują dodatkowe zapisy – patrz niżej !!

 • 1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy CLVI LO, a także rodzice uczniów. Możliwe są wypożyczenia międzybiblioteczne, na zasadach określonych umową ze współpracującą biblioteką.
 • 2. Każdy czytelnik jest odpowiedzialny za wypożyczone przez siebie książki i multimedia. Nie wolno mu przekazywać ich osobom trzecim.
 • 3. Bibliotekarz jest odpowiedzialny za utrzymanie porządku. W razie potrzeby ma prawo zażądać opuszczenia biblioteki przez osobę zachowującą się niewłaściwie lub zastosować inne sankcje przewidziane statutem.
 • 4. Czytelnik wybiera książki samodzielnie. Bibliotekarz może doradzać lub odradzać, ale poza sytuacjami opisanymi poniżej nie może odmówić wypożyczenia.
 • 5. Bibliotekarz uczy czytelników samodzielnego korzystania z biblioteki, a także pomaga w dotarciu do zasobów innych bibliotek, stacjonarnych i wirtualnych.

Zachowanie w bibliotece szkolnej

 • 6. Biblioteka jest miejscem nauki, pracy i spokojnej rozrywki. Potrzeby osób czytających, pracujących lub uczących się mają pierwszeństwo przed innymi.
 • 7. Biblioteka powinna być miejscem ciszy. Wszelkie urządzenia nagłaśniające, dzwonki telefonów itp. muszą być wyłączone. Nagrania dźwięku (muzyka, film) mogą być odtwarzane jedynie przez słuchawki, tak, aby dźwięk nie wydostawał się na zewnątrz, z wyjątkiem p.14.
 • 8. Spokojne gry towarzyskie (np. szachy), rysowanie, kulturalnie prowadzone dyskusje itp. aktywności są w czytelni dozwolone, a nawet mile widziane, o ile nie kłócą się z podstawową funkcją biblioteki (p.6.). Niedozwolone są gry hazardowe ani zachowania hałaśliwe, wulgarne, agresywne.
 • 9. Gry elektroniczne są tolerowane w granicach określonych Statutem Szkoły, o ile nie zakłócają ciszy i nie przeszkadzają innym użytkownikom. Bibliotekarz ma prawo zakazać gry wzbudzającej silne emocje, powodującej spory lub wulgarne zachowanie.
 • 10. Biblioteka to nie jadalnia, ale przekąska podczas czytania (np. herbatnik, jabłko, woda mineralna) będzie tolerowana. Nie wolno wnosić do czytelni rzeczy lepkich, tłustych, grożących rozlaniem się, silnie pachnących (np. tłuste kanapki, kolorowe gazowane napoje, lody, miękkie owoce). W poszczególnych przypadkach decyduje bibliotekarz.
 • 11. Do części magazynowej (wypożyczalni) nie wolno wnosić jedzenia, napojów ani dużych toreb i plecaków (jest ciasno). W tej części biblioteki obowiązuje absolutna cisza, a w wyjątkowych sytuacjach wstęp do niej może zostać ograniczony.
 • 12. Stanowisko pracy bibliotekarza podlega ochronie. Uczniom wolno tu wchodzić tylko na wyraźne zaproszenie.
 • 13. Uczniowie mogą korzystać z komputerów z dostępem do Internetu. Bibliotekarz może ograniczyć to prawo osobom, które go nadużywają.
 • 14. W czasie lekcji lub innych zajęć prowadzonych w bibliotece możliwe są odstępstwa od tych zasad – do decyzji osoby prowadzącej zajęcia.

Wypożyczanie

 • 15. Nie wolno wynosić z biblioteki książek bez zarejestrowania wypożyczenia. Od tego nie ma wyjątków. Dla nikogo.
 • 16. Rejestracja wypożyczenia polega na prawidłowym wypełnieniu rewersu i wrzuceniu go do przygotowanej w tym celu skrzynki. Rewers należy wypełniać osobiście. W przypadku wypożyczania dla innej osoby bibliotekarz robi odpowiednią adnotację.
 • 17. Zwrot polega na włożeniu książki do pojemnika na zwroty. Rzeczy z tego pojemnika wyjmuje tylko bibliotekarz.
 • 18. Czytelnik może mieć wypożyczonych naraz do 3 książek. Należy je oddać w czasie 3 tygodni od wypożyczenia, z wyjątkami opisanymi niżej. Czasopisma i materiały audiowizualne można wypożyczać na tych samych zasadach – każdy tom (płyta, kaseta) jest traktowany jak książka.
 • 19. Osobom przetrzymującym bibliotekarz może ograniczyć prawo do korzystania z biblioteki oraz stosować inne sankcje przewidziane Statutem szkoły.
 • 20. W ciągu tygodnia przed końcem roku szkolnego należy oddać wszystkie wypożyczone materiały („wyczyścić konto”), pod sankcją całkowitego zakazu korzystania z biblioteki na początku następnego roku aż do wywiązania się z tego obowiązku.
 • 21. Czytelnik, który „wyczyścił konto” może wypożyczyć 3 pozycje na wakacje, z terminem zwrotu do 15 września, o ile zamierza podjąć w wrześniu naukę w tej szkole.
 • 22. Nauczyciele wypożyczający materiały do pracy powinni rozliczyć się z nich do końca roku szkolnego. Nie obowiązuje ich limit ilości.
 • 23. Lektury obowiązkowe mogą być w razie potrzeby używane dłużej niż 3 tygodnie, ale powinny być zwrócone w ciągu 1 tygodnia od zakończenia wykorzystywania na lekcjach.
 • 24. Podręczniki wypożycza się uczniom tylko w wyjątkowych sytuacjach (np. edycje dla słabowidzących); termin zwrotu bibliotekarz ustala indywidualnie.
 • 25. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może rozszerzyć limity ilości i czasu wypożyczenia poszczególnym czytelnikom. Można poprosić o prolongatę wypożyczenia.
 • 26. Książki z księgozbioru podręcznego (opatrzone odpowiednią nalepką) mogą być wypożyczane tylko za każdorazową zgodą bibliotekarza.
 • 27. Książki z księgozbioru nauczycielskiego (półki „dla nauczycieli”, zielona nalepka) uczniowie mogą wypożyczać jedynie za zgodą bibliotekarza.

Zagubienia i zniszczenia

 • 28. Książkę zgubioną lub zniszczoną z winy czytelnika należy odkupić. Za zgodą bibliotekarza można zastąpić ją innym tytułem.
 • 29. W razie przypadkowego uszkodzenia książki należy porozumieć się z bibliotekarzem co do sposobu naprawy. Nie należy reperować samemu (większość taśm samoprzylepnych niszczy papier).
 • 30. Nie wolno w bibliotecznych książkach robić trwałych notatek, a zrobione ołówkiem trzeba usunąć przed oddaniem książki.

Rezerwacje

 • 31. Książki i multimedia można rezerwować. W przypadku tytułu znajdującego się w bibliotece oznacza to natychmiastowe odłożenie go do dyspozycji czytelnika; w przypadku książki wypożyczonej – wpisanie czytelnika na listę oczekujących i zablokowanie możliwości przedłużania wypożyczenia, a po zwrocie natychmiastowe odłożenie do dyspozycji pierwszej osoby z listy oczekujących.
 • 32. Pozycja zarezerwowana czeka na odbiór przez tydzień od momentu jej odłożenia. Po tym czasie wraca na półkę lub jest odkładana dla następnej osoby z listy oczekujących.

Na czas obowiązywania zaostrzonego reżimu sanitarnego związanego z pandemią COVID-19 wprowadzamy następujące zasady:

 • 1. Osoby korzystające z biblioteki muszą utrzymywać dystans co najmniej 1,5 m od siebie. Bibliotekarz może ograniczyć dostępność, zażądać zakładania maseczek lub zażądać opuszczenia biblioteki przez część obecnych, jeśli robi się zbyt tłoczno.
 • 2. Układ mebli będzie dostosowany do zachowywania dystansu społecznego.
 • 3. Korzystający z biblioteki powinni zajmować miejsca równomiernie na całej przestrzeni pomieszczenia. Bibliotekarz może zażądać od użytkownika przesunięcia się w inne miejsce, tak aby dystans był zachowany.
 • 4. Przy wejściu do biblioteki obowiązuje dezynfekcja rąk przez natarcie ich płynem dezynfekcyjnym lub umycie ciepłą wodą z mydłem. Zalecana jest dezynfekcja przy wychodzeniu z biblioteki.
 • 5. Korzystanie z dostępnych w bibliotece komputerów i gier oraz przeglądanie na miejscu książek i czasopism możliwe jest pod następującymi warunkami:
  • · zasłonięte usta i nos;
  • · dezynfekcja rąk bezpośrednio przed i po tej czynności;
  • · zachowanie dystansu.
 • 6. Bibliotekarz jest odpowiedzialny za odpowiednią dezynfekcję powierzchni i przedmiotów wspólnie użytkowanych w pomieszczeniach biblioteki oraz za regularne wietrzenie biblioteki. Należy podporządkować się poleceniom związanym z wykonywaniem tych czynności.
Utworzono:  24 września 2017, 17:17
Aktualizacja:  28 sierpnia 2021, 00:16
Wychowanie, jeżeli nie jest wzorem i miłością, nie jest wychowaniem

J.H. Pestalozzi