CLVI Liceum
Ogólnokształcące Integracyjne
Przy Łazienkach Królewskich w Warszawie
Zdjęcie tła 1
Zdjęcie tła 2
Zdjęcie tła 3
Zdjęcie tła 4
« Powrót do Rekrutacja

Regulamin

Regulamin Rekrutacji

CLVI Liceum Ogólnokształcące Integracyjne

„Przy Łazienkach Królewskich”

w Warszawie w roku szkolnym 2020/2021

 

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) – rozdział 6.

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. poz. 1737).

3. Zarządzenie nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadpodstawowych  na rok szkolny 2020/2021.

4. § 11b ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn.zm.).

 

§ 1.Warunki i kryteria rekrutacji

 

 1. CLVI LO Integracyjne przeprowadza rekrutację dla absolwentów szkół podstawowych do czteroletniego liceum ogólnokształcącego.
 2. Uczniowie ubiegający się o przyjęcie do klas pierwszych są zarejestrowani w elektronicznym systemie wspomagania rekrutacji. Kandydat wypełnia wniosek w systemie, wybierając dowolną liczbę szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę, a w nich dowolną liczbę oddziałów oraz określa kolejność wyboru oddziałów w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych. System zakwalifikuje kandydata              do najwyższego wybranego przez niego oddziału, do którego kandydat uzyska wystarczającą liczbę punktów.

3. W toku rekrutacji kandydaci i ich rodzice (prawni opiekunowie, albo osoby lub podmioty

sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem)posługują się następującymi dokumentami:

1) wniosek wydrukowany z systemu elektronicznego wspomagania rekrutacji, potwierdzony podpisem kandydata i jego rodziców (prawnego opiekuna, albo osobę lub podmiot sprawujący pieczę zastępczą nad dzieckiem),

2) kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu ósmoklasisty, poświadczone za zgodność z oryginałem,

3) oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu ósmoklasisty,

4) inne dokumenty wskazane przez organ prowadzący szkołę w systemie elektronicznego wspomagania rekrutacji.

4. Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów określonych w ustępie 3. Regulaminu spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjnego.

5. O przyjęciu kandydata do oddziału klasy pierwszej w trakcie postępowania rekrutacyjnego decyduje uzyskana przez niego lokata na listach kandydatów do szkoły uzyskana w wyniku postępowania rekrutacyjnego.

6. Uczniowie przyjęci do szkoły, poza dokumentami wymaganymi w systemie rekrutacji zobowiązani są do złożenia w sekretariacie szkoły:

1) dwóch fotografii; każda podpisana imieniem i nazwiskiem

2) kwestionariusza kandydata dostępnego na stronie internetowej (www.lo156.pl) lub sekretariacie.

3) dokumentacji medycznej – karta zdrowia,

7. Rekrutacja uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego odbywa się według zasad opisanych w § 4.

8. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przyjmowani są w pierwszej kolejności.

 

§ 2.Zasady punktacji

 

 1. Kandydaci do klas pierwszych w postępowaniu rekrutacyjnym mogą otrzymać maksymalnie 200 punktów. Punkty przyznawane są za:
 1. maksymalnie 100 punktów - liczba punków możliwych do uzyskania za sprawdzian ósmoklasisty po szkole podstawowej. W systemie rekrutacji liczą się szczegółowe wyniki sprawdzianu wyrażone w skali procentowej przeliczonej na punkty z użyciem współczynnika 0,35 dla zadań z zakresu:

- języka polskiego

- matematyki

oraz wynik procentowy przeliczony na punkty z użyciem współczynnika 0,3 z zakresu

- języka obcego nowożytnego

 1. maksymalnie 100 punktów - oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w niniejszym regulaminie (§ 2. Ust.2. pkt 1- 4) oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, o których mowa w ust. 4. niniejszego regulaminu.
 1. W postępowaniu rekrutacyjnym do poszczególnych klas ponadpodstawowych punktowane są oceny z  następujących przedmiotów:
 1. Klasa 1A: język polski, matematyka, język angielski oraz historia lub wos*
 2. Klasa 1B: język polski, matematyka, język angielski oraz geografia lub fizyka *
 3. Klasa 1C: język polski, matematyka, język angielski oraz biologia lub chemia*
 4. Klasa 1D: język polski, matematyka, język angielski oraz fizyka lub geografia*

*brana jest pod uwagę wyższa z ocen

 1. Za ocenę z każdego przedmiotu wymienionego w ustępie 2. kandydat otrzymuje punkty według następującej skali:

Ocena

Liczba punktów

celujący

18 punktów

bardzo dobry

17 punktów

dobry

14 punktów

dostateczny

8 punktów

dopuszczający

2 punkty

 

 

 1. Inne punktowane osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły:
 1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
 1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  –    przyznaje się 7    punktów,
 3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5   punktów

 

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodniez przepisami wydanymi na podstawie art.22 ust.6 ustawy o systemie oświaty:

 1. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów
 2. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
 3. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty

 

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów
 4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego- przyznaje się 7 punktów
 5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty.

 

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust 6ustawy:

 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 2. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej -  przyznaje się 7 punktów,
 3. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
 4. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 5. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
 6. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

 

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

 

 1. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust.1, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 2. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów.
 3. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – przyznaje się 3 punkty.

 

5. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu ósmoklasisty przeliczane  na punkty są oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym w przypadku:

1) języka polskiego i matematyki stosuje się skalę:

a) za ocenę celującą – po 35 punktów

b) za ocenę bardzo dobrą – po 30 punktów

c) za ocenę dobrą – po 25 punktów

d) za ocenę dostateczną – po 15 punktów

e) za ocenę dopuszczającą – po 10 punktów;

2) z języka obcego nowożytnego stosuje się skalę:

a) za ocenę celującą – 30 punktów

b) za ocenę bardzo dobrą – 25 punktów

c) za ocenę dobrą – 20 punktów

d) za ocenę dostateczną – 10 punktów

e) za ocenę dopuszczającą – 5 punktów.

 

6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunków kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata

2) niepełnosprawność kandydata

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

8. Dokumenty potwierdzające prawo do skorzystania z uprawnień wymienionych w ust 7:

 1. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne. 
 3. Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 4. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

 

9. Oświadczenia o których mowa w punkcie 1 i 3 ust. 8 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia" i złożyć podpis.

 

§ 3. Szczegółowy kalendarz rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

 

 1. Od 15 czerwca 2020r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00 - Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły*. Uczniowie szkół, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa logują się do systemu wprowadzając login i hasło uzyskane w macierzystych szkołach. Uczniowie szkół, dla których m.st. Warszawa nie jest organem prowadzącym  samodzielnie zakładają konta w systemie, wprowadzając własny login i hasło.
 2. Od 26 czerwca 2020r. do 10 lipca 2020r. do godz. 15.00 - Składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej. Kandydaci składają kopię świadectwa ukończenia szkoły poświadczoną za zgodność z oryginałem* lub oryginał oraz inne wymagane dokumenty* w szkole pierwszego wyboru.
 3. Od 31 lipca do  4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 – Składanie zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty* oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół, do których kandyduje.
 4. 12 sierpnia  2020 r. - Komisje rekrutacyjne ogłaszają listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.**
 5. Od 13 sierpnia  do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 - Potwierdzanie woli przyjęcia. Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani poprzez złożenie oryginałów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
 6. 19 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00 - Komisje rekrutacyjne  ogłaszają listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.**

* W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

rekrutacja.lo156@edu.um.warszawa.pl

**Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19  umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek. lo156.pl

 

§ 4. Rekrutacja uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

 1. Decyzję o przyjęciu kandydata z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego ze względu na niepełnosprawność, do oddziału integracyjnego podejmuje dyrektor szkoły na podstawie rekomendacji Zespołu Kwalifikacyjnego, do którego kompetencji należeć będzie analiza treści aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego na dany etap edukacyjny oraz analiza osiągnięć edukacyjnych. Komisja zastrzega sobie prawo do umówienia spotkania z kandydatem i jego rodzicami/prawnymi opiekunami.
 2. Do szkoły przyjmowani są uczniowie:
 1. słabosłyszący
 2. słabowidzący
 3. niepełnosprawni ruchowo, w tym z afazją (ale nieporuszający się na wózku)
 4. niepełnosprawni intelektualnie w stopniu lekkim
 5. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 6. z niepełnosprawnością sprzężoną
 7. zagrożeni niedostosowaniem społecznym

 

§ 5. Uwagi ogólne dotyczące rekrutacji

 

 1. Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjna  (w skrócie SKR), wyznacza przewodniczącego, określa zadania członków.
 2. Szkolna Komisja Rekrutacyjna podaje informacje o warunkach rekrutacji, przeprowadza postępowanie rekrutacyjno-kwalifikacyjne zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie, ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły, rozstrzyga w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie i nierozstrzygniętych w szczegółowych przepisach, sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego.
 3. Dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego dyrektor powołuje Zespół  Kwalifikacyjny (psycholog, pedagog, wychowawca, nauczyciel wspomagający), który kieruje się zasadą takiego doboru, aby każdy uczeń mógł w pełni korzystać oferty edukacyjnej szkoły.
 4. O przyjęciu do oddziału klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje Dyrektor szkoły. 
 5.  O przyjęciu dziecka do szkoły w trakcie roku szkolnego, w tym do oddziału klasy pierwszej, decyduje Dyrektor szkoły.
 6.  Liczbę oddziałów i miejsc w poszczególnych oddziałach określa Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

 

§ 6. Procedury odwoławcze

 

 1. Rodzicom/prawnym opiekunom ucznia, który nie został przyjęty do CLVI Liceum Ogólnokształcącego Integracyjnego przysługuje prawo złożenia do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej wniosku o uzasadnienie decyzji odmowy przyjęcia. Wniosek taki musi mieć formę pisemną i może być złożony w  terminie do 22 sierpnia  2020 r.
 2. Szkolna Komisja Rekrutacyjna w  terminie 3 dni od daty wpłynięcia wniosku wydaje pisemne uzasadnienie decyzji o nieprzyjęciu dziecka do placówki.
 3. Rodzic/prawny opiekun w terminie 3 dni od otrzymania uzasadnienia ma prawo odwołać się od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej do dyrektora szkoły. Odwołanie musi mieć formę pisemną i musi być rozpatrzone przez dyrektora szkoły   w terminie 3 dni od daty wpływu.
 4. Na decyzję dyrektora przysługuje rodzicom/prawnym opiekunom prawo złożenia skargi do sądu administracyjnego.

 

Utworzono:  03 listopada 2015, 10:06
Aktualizacja:  17 czerwca 2020, 09:14
Wychowanie, jeżeli nie jest wzorem i miłością, nie jest wychowaniem

J.H. Pestalozzi