CLVI Liceum
Ogólnokształcące Integracyjne
Przy Łazienkach Królewskich w Warszawie
Zdjęcie tła 1
Zdjęcie tła 2
Zdjęcie tła 3
Zdjęcie tła 4
« Powrót do Dokumenty (BIP)

Polityka antykorupcyjna

Załącznik

do Kodeksu Etyki

CLVI Liceum Ogólnokształcącego Integracyjnego "Przy Łazienkach Królewskich" w Warszawie 

 

 

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA

CLVI Liceum Ogólnokształcącego Integracyjnego „Przy Łazienkach Królewskich” w Warszawie

 

Rozdział 1

DEFINICJE

§ 1. Ilekroć w Polityce antykorupcyjnej jest mowa o:

 1. Pracodawcy – rozumie się przez to CLVI Liceum Ogólnokształcące Integracyjne „Przy Łazienkach Królewskich” w Warszawie;
 2. Pracowniku – rozumie się przez to każdą osobę fizyczną świadczącą pracę w liceum, bez względu na rodzaj zawartej umowy o pracę i zajmowane stanowisko;
 3. Dyrektorze – rozumie się przez to dyrektora CLVI Liceum Ogólnokształcące Integracyjne „Przy Łazienkach Królewskich” w Warszawie;
 4. Liceum – rozumie się przez to CLVI Liceum Ogólnokształcące Integracyjne „Przy Łazienkach Królewskich” w Warszawie;
 5. Decyzji kierowniczej – rozumie się przez to decyzję podejmowaną przez Dyrektora w oparciu o przepisy prawa oświatowego, np. zwolnienie z lekcji wychowania fizycznego, decyzje o przyznaniu nauczania indywidualnego lub zindywidualizowanej ścieżki kształcenia itp.

Rozdział 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2. 1. Polityka korupcyjna CLVI Liceum Ogólnokształcącego Integracyjnego „Przy Łazienkach Królewskich” w Warszawie, zwana dalej polityką antykorupcyjną, wyznacza standardy postępowania pracowników szkoły w związku z wykonywaniem przez nich zadań.

 1. Normy polityki antykorupcyjnej naruszają pracownicy, którzy swoim postępowaniem, zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim, stwarzają ryzyko utraty zaufania niezbędnego do wykonywania zadań publicznych.
 2. Pracownik obowiązany jest do przestrzegania przepisów polityki antykorupcyjnej.

 

Rozdział 3

POLITYKA GOŚCINNOŚCI

§ 4. 1. Zabrania się, z wyjątkiem o którym mowa w ust. 2, przyjmowania korzyści (m.in.: upominków, świadczeń, dowodów wdzięczności) od wszelkich osób i podmiotów, których sprawy są załatwiane w Liceum. Dotyczy to w szczególności:

 1. osób i podmiotów starających się o wydanie decyzji administracyjnej, decyzji kierowniczej, dokumentów, zaświadczeń – pracownik nie przyjmuje żadnych dowodów wdzięczności przed złożeniem wniosku, w trakcie załatwiania sprawy ani po jej zakończeniu;
 2. wykonawców starających się lub mogących się starać o zamówienie publiczne;
 3. uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych, którzy kontaktują się z Liceum w sprawach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 4. podwładnych.
 1. Dopuszcza się możliwość przyjęcia przez pracownika:
 1. okazjonalnie kwiatów lub produktów spożywczych o krótkim terminie przydatności, o nieznacznej wartości – do 100 zł, zwłaszcza z okazji Dnia Edukacji, zakończenia roku szkolnego, ukończenia szkoły przez ucznia;
 2. materiałów promocyjnych lub informacyjnych przekazywanych przez interesantów lub otrzymywanych wraz z materiałami szkoleniowymi, powszechnie przekazywanych w formie reklamy i promocji (rozumianych jako przedmioty reklamowe przeznaczone do bezpłatnej dystrybucji opatrzone znakiem, tekstem lub grafiką jednoznacznie kojarzącą się z promowaną instytucją lub firmą);
 3. prezentów (m.in. książek, materiałów biurowych, piśmiennych itp.) otrzymanych w związku z uczestnictwem w oficjalnych służbowych uroczystościach.
 1. Wartość otrzymanej korzyści majątkowej szacuje się na podstawie średniej ceny rynkowej takiej samej lub podobnej rzeczy.
 2. W sytuacji otrzymania korzyści o wartości przekraczającej 100 zł:
 1. Pracownik niezwłocznie powiadamia o tym fakcie bezpośredniego przełożonego;
 2. Pracownik podejmuje działania mające na celu dokonanie zwrotu przekazanej korzyści;
 3. w przypadku braku możliwości zwrotu lub w sytuacji, w której dokonanie zwrotu byłoby nietaktowne lub wiązałoby się z poniesieniem znacznych kosztów, korzyść przekazywana jest na cele charytatywne; załącznik nr 2
 4. Dyrektor sporządza protokół przekazania;
 5. o ile jest to możliwe pracownik informuje darczyńcę, że przekazana korzyść zostanie przekazana na cele charytatywne;
 6. dopuszcza się zatrzymanie prezentów mających charakter przedmiotów osobistego użytku, otrzymanych w związku z uroczystością szkolną.

§ 5. Pracownik uprzejmie, ale stanowczo odmawia przyjęcia od wszelkich klientów i interesariuszy szkoły zaproszeń na zamknięte lub biletowane imprezy (m.in. rozrywkowe, kulturalne, sportowe), nieformalne spotkania, jeśli mogłoby to wywołać wątpliwości co do zachowania bezstronności i obiektywizmu.

 

Rozdział 4

WYKAZ STANOWISK I CZYNNOŚCI NARAŻONYCH NA ZWIĘKSZONE PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĘPOWANIA RYZYKA NADUŻYĆ

                                                           

§ 6. 1.Do stanowisk szczególnie narażonych na ryzyko korupcji należą:

 1. dyrektor;
 2. wicedyrektor;
  1. Wykaz stanowisk uwzględniających stanowiska z określonym czynnikiem „zagrożenie korupcyjne”:
  2. Kierownik gospodarczy;
  3. Sekretarz szkoły;
  4. Nauczyciel, który jest przewodniczącym komisji rekrutacyjnej;
  5. Nauczyciele przedmiotowi;
  6. Nauczyciele, którzy pracują w komisjach dotyczących zamówień publicznych.
 1. Do czynności szczególnie narażonych na ryzyko korupcji należą:
 1. odbiór i rozliczenie prac wynikających z zawartych umów;
 2. udział w komisjach przetargowych, konkursowych, zespołach doraźnych;
 3. przygotowywanie decyzji administracyjnych i kierowniczych;
 4. bezpośrednia obsługa osób trzecich;
 5. klasyfikowanie i promowanie uczniów;
 6. udział  w przygotowaniu i przeprowadzeniu egzaminu maturalnego;
 7. udział w pracach komisji rekrutacyjnej (nabór uczniów do klas pierwszych);
 8. przyjmowanie uczniów do Liceum w trakcie trwania roku szkolnego;
 9. przenoszenie uczniów Liceum  miedzy oddziałami.
 1. Dyrektor Liceum dokonuje okresowej raz w roku aktualizacji obszarów szczególnie podatnych na występowanie nadużyć oraz wykazu stanowisk i czynności narażonych na zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia nadużyć, w tym korupcji.

 

Rozdział 5

ZASADY KONTAKTU Z INTERESANTEM

§ 7. 1. Każdy Pracownik zobowiązany jest do przestrzegania standardów obsługi interesanta.

 1. Dla zachowania transparentności i bezstronności w szczególności należy pamiętać, że:
 1. pracownik w bezpośrednich relacjach z interesantem utrzymuje wyłącznie kontakty służbowe, pozostając w roli urzędnika realizującego ustawowe zadania w sposób określony przepisami i wewnętrznymi procedurami, nie może wykorzystywać swojej pozycji do osiągania korzyści majątkowych lub osobistych;
 2. pracownik zachowuje się względem klienta w sposób nie dający podstawy do uznania tego zachowania za nakłanianie lub namawianie do wręczenia korzyści majątkowej lub osobistej;
 3. pracownik zapewnia poufność przetwarzanym informacjom;
 4. w pomieszczeniu, w którym wykonywane są czynności służbowe, nie pozostawia się interesanta samego;
 5. spotkania z klientami odbywają się w godzinach pracy oraz w pomieszczeniach służbowych;
 6. ustalenie terminu i miejsca spotkania innego niż określony wyżej wymaga każdorazowo uzyskania akceptacji bezpośredniego przełożonego;
 7. kontakt z klientem za pomocą środków komunikacji takich jak mail, faks, telefon odbywa się wyłącznie przy użyciu służbowych urządzeń, a w kontakcie z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów przy użyciu maila w dzienniku elektronicznym.

Rozdział 6

ZASADY INFORMOWANIA O KONFLIKCIE INTERESÓW

§ 8. Przy rozpatrywaniu spraw pracownik jest zobowiązany do bieżącej oceny możliwości zaistnienia konfliktu interesów – jeżeli uzna, że może on zaistnieć zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym bezpośredniego przełożonego.

 

Rozdział 7

PROCEDURA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI I NADUŻYĆ, W TYM KORUPCJI

§ 9. 1. Pracownik zobowiązany jest do informowania przełożonych o wszystkich nieprawidłowościach i nadużyciach, które mogą stanowić naruszenie prawa.

 1. W sytuacji gdy osoba, wobec której wykonywane są czynności służbowe, podejmuje działania wskazujące na zamiar wręczenia korzyści majątkowej lub osobistej pracownikowi, bądź złożenia obietnicy takiej korzyści, pracownik:
  1. informuje osobę, że jej zachowanie może spełniać znamiona przestępstwa określonego kodeksem karnym;
  2. nie opuszczając miejsca zdarzenia, informuje telefonicznie, elektronicznie lub za pośrednictwem innego pracownika bezpośredniego przełożonego o zaistniałej sytuacji;
  3. sporządza notatkę służbową dokumentującą przebieg zdarzenia.
 2. W przypadku, gdy pracownik jest w posiadaniu informacji lub ma uzasadnione przekonanie o możliwości wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia, zobowiązany jest do:
 1. przekazania informacji w udokumentowanej formie pracodawcy;
 2. jeśli okoliczności dotyczą bezpośredniego przełożonego, pracownik powiadamia, z pominięciem drogi służbowej, Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds.etyki  i polityki antykorupcyjnej:
 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej: uczciwyurzada@um.warszawa.pl
 2. na adres korespondencyjny: Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. etyki i polityki antykorupcyjnej, Plac Bankowy3/5, 00-950 Warszawa z dopiskiem: „Do rąk własnych”.
 1. Zgłoszenie zdarzenia, które budzi wątpliwości pod względem przestrzegania przepisów antykorupcyjnych  powinno:
  1. być w formie pisemnej;                                                                                                                
  2. zawierać datę wystąpienia zdarzenia o znamionach korupcyjnych;                                             
  3. zawierać opis zdarzenia/sytuacji; informacje powinny zawierać jak najwięcej konkretnych szczegółów;                                                                                                  
  4. wskazywać nazwę podmiotu lub osobę, która uczestniczyła w zdarzeniu;
  5. być w miarę możliwości skonstruowane zgodnie z regułą siedmiu pytań: co? gdzie?  kiedy? jaki sposób? dlaczego? jakimi środkami? kto?                              
 2. Osoba zgłaszająca, jeśli ma możliwość pozyskania materiału dowodowego potwierdzającego zdarzenie, powinna go zabezpieczyć lub dołączyć do zgłoszenia.
 3. W celu rozpatrzenia zgłoszenia Dyrektor Liceum może powołać komisję ds. rozpatrywania zgłoszeń nadużyć, w tym korupcji, zwaną dalej komisją, w skład której wchodzą:
 1. reprezentant pracowników,
 2. reprezentant związku zawodowego wskazany przez pracownika,
 3. reprezentant dyrektora szkoły.
 1. Postępowanie w sprawie zgłoszenia prowadzone przez Dyrektora lub komisję ma charakter poufny, z zastrzeżeniem przypadków określonych prawem.
 2. Dyrektor lub komisja po przeprowadzeniu postępowania w sprawie zgłoszenia podejmują decyzję co do jego zasadności.
 3. W razie uznania zgłoszenia za zasadne, Dyrektor Liceum podejmuje decyzję co do konsekwencji służbowych i prawnych wobec pracownika, biorąc pod uwagę propozycję kary sformułowaną przez komisję, o ile taka została w sprawie powołana.
 4. Pracami komisji kieruje przewodniczący wybrany na pierwszym posiedzeniu komisji.
 5. Komisja jest upoważniona do przeglądania dokumentów, wysłuchania stron i świadków zdarzeń opisanych w zgłoszeniu. 
 6. Komisja przeprowadza postępowanie wyjaśniające w terminie 14 roboczych dni od jej powołania i przekazuje Dyrektorowi protokół z prac w terminie 7 dni roboczych od zakończenia postępowania.
 7. W przypadkach wymagających wysłuchania większej liczby świadków, termin postępowania i termin przekazania protokołu mogą zostać wydłużone do 14 dni roboczych.
 8. Pracownik  składający celowo nieprawdziwe zgłoszenie o nadużyciu poniesie tego konsekwencje dyscyplinarne.
 9. Na zgłoszenia anonimowe nie będzie udzielana odpowiedź zwrotna co do sposobu rozpatrzenia sprawy.
 10. W prowadzonych postępowaniach wyjaśniających zgłoszenia anonimowe, których nie można zweryfikować w oparciu o posiadaną dokumentację oraz oświadczenia wskazanych  w zgłoszeniu nadużycia pracowników, w szczególności mające charakter pomówień, nie będą rozpatrywane.

 

 

 

Rozdział 8

OBSZARY SZCZEGÓLNIE PODATNE NA WYSTĘPOWANIE NADUŻYĆ WRAZ Z RODZAJAMI RYZYK KORUPCYJNYCH ORAZ ZALECANYMI DO STOSOWANIA MECHANIZMAMI KONTROLNYMI

 

§ 10. 1. Czynności podejmowane w obszarach podatnych na nadużycia:

 1. organizacja uroczystości, imprez i wydarzeń, zebrań;
 2. pomoc materialna dla uczniów, przyznanie stypendium szkolnego;
 3. przyznanie dodatków motywacyjnych dla nauczycieli;
 4. przyznanie nagród dyrektora;
 5. ocena pracy i awans zawodowy nauczycieli;
 6. realizacja świadczeń z ZFŚS;
 7. wydawanie decyzji administracyjnych, opinii;
 8. procedura naboru wewnętrznego w Liceum;
 9. motywowanie pracowników administracji i obsługi;
 10. rekrutacja uczniów dl klas pierwszych;
 11.  udzielanie zamówień publicznych, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 30 tys. Euro;
 12. kontakt z klientem zewnętrznym, m.in. zawieranie umów, najem pomieszczeń, itp.
 1. Rodzaje ryzyk korupcyjnych:
 1. nielegalne (wykraczające poza symboliczne) dowody wdzięczności – korzyści majątkowe, w tym pieniężne;
 2. zamierzone niedopełnienie obowiązków;
 3. przekroczenie uprawnień, także w zakresie dysponowania środkami budżetowymi;
 4. stronniczość, nierówne traktowanie osób dla korzyści własnej;
 5. nepotyzm;
 6. płatna protekcja;
 7. konflikt interesów – faworyzowaniem konkretnego dostawcy, kontrahenta.
 1. Działania podjęte/zalecane do stosowania – mechanizmy kontrolne:
 1. zapoznanie pracowników z kodeksem etyki i polityką antykorupcyjną oraz pisemne oświadczenie pracowników o ich przestrzeganiu;
 2. stosowanie zewnętrznych i wewnętrznych regulacji: przepisów prawa, procedur, regulaminów i nadzór nad ich przestrzeganiem;
 3. prawidłowe dokumentowanie działań podejmowanych w obszarach szczególnie podatnych na występowanie nadużyć;
 4. zabezpieczanie dokumentów;
 5. przechowywanie dokumentów zawierających dane osobowe wrażliwe zgodnie ze stosownymi przepisami;
 6. upoważnienia do przetwarzania danych osobowych nadawane pracownikom;
 7. przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, procedur i przyjętych standardów w procesie realizacji zamówień publicznych;
 8. stosowanie zasady „dwóch par oczu”;
 9. kontrola zarządcza – nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących procedur, szacowanie ryzyk.

Rozdział 9

ZASADA BRAKU TOLERANCJI DLA NADUŻYĆ

§ 11. 1. W Liceum podejmuje się aktywne działania w celu zapobiegania i wykrywania wszelkich form nieprawidłowości i nadużyć.

 1. W Liceum zapewnia się warunki do podnoszenia wiedzy i świadomości pracowników w zakresie zagrożeń korupcyjnych poprzez dostęp do szkoleń i materiałów szkoleniowych.
 2. Pracownicy zgłaszają zaistniałe przypadki nadużyć zgodnie z procedurą i aktywnie działają na rzecz eliminacji podobnych przypadków w przyszłości.

 

Rozdział 10

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

§ 12. Pracownik ponosi odpowiedzialność pracowniczą za naruszenie zasad Polityki antykorupcyjnej.

 1. Pracownicy składają pisemne oświadczenie, że zapoznali się z Polityką Antykorupcyjną. Załącznik nr 3

 

 

Załącznik nr 2

do Polityki Antykorupcyjnej CLVI LO

 

 

………………………………………………………….

Nazwa komórki organizacyjnej Urzędu m.st. Warszawy

 

 

DEKLARACJA KORZYŚCI

 

Ja, niżej podpisany (-na), działając zgodnie z przepisami Polityki Antykorupcyjnej CLVI LO oświadczam, że otrzymałem(-am) korzyść o wartości przekraczającej 100 zł

 

 1. Imię i nazwisko zgłaszającego:

 

…………………………………………………………………………………………………

 

 1. Stanowisko zgłaszającego:

 

…………………………………………………………………………………………………

 1. Data otrzymania korzyści:

 

…………………………………………………………………………………………………

 1. Imię i nazwisko darczyńcy, nazwa firmy (instytucji, organizacji itp.):

 

…………………………………………………………………………………………………

 

 1. Opis korzyści:

 

…………………………………………………………………………………………………

 

 1. Szacunkowa wartość otrzymanej korzyści:

 

…………………………………………………………………………………………………

 

 1. Okoliczności otrzymania korzyści:

 

…………………………………………………………………………………………………

 1. Postanowienia co do sposobu postępowania z korzyścią:

 

…………………………………………………………………………………………………

 

 1. Uwagi

 

……………………………………………………………………………………………...........

 

…………………….                                                  ..………………………

Data                                                               Podpis zgłaszającego

 

...............................                                                    ………………………….

            Data                                                   Podpis bezpośredniego przełożonego

 

Załącznik nr 3

do Polityki Antykorupcyjnej CLVI LO

 

…………………………………

Imię i nazwisko pracownika

 

 

…………………………………..

Komórka organizacyjna

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się i będę przestrzegał/a postanowień Polityki Antykorupcyjnej CLVI Liceum Ogólnokształcącego Integracyjnego „Przy Łazienkach Królewskich” w Warszawie.

Jestem świadomy/a odpowiedzialności pracowniczej w przypadku naruszenia zasad określonych w Polityki Antykorupcyjnej CLVI Liceum Ogólnokształcącego Integracyjnego „Przy Łazienkach Królewskich” w Warszawie oraz odpowiedzialności karnej wynikającej z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, dnia ………………….                                       ....………………………………..

                                                                                                          podpis pracownika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utworzono:  10 grudnia 2019, 19:15
Aktualizacja:  10 grudnia 2019, 19:20
Wychowanie, jeżeli nie jest wzorem i miłością, nie jest wychowaniem

J.H. Pestalozzi