CLVI Liceum
Ogólnokształcące Integracyjne
Przy Łazienkach Królewskich w Warszawie
Zdjęcie tła 1
Zdjęcie tła 2
Zdjęcie tła 3
Zdjęcie tła 4
« Powrót do Dokumenty (BIP)

Kodeks etyki

Załącznik

do Zarządzenia nr 6/2019/2020

z 1.09.2017 r.

Dyrektora CLVI Liceum Ogólnokształcącego Integracyjnego "Przy Łazienkach Królewskich" w Warszawie 

KODEKS  ETYKI

Pracowników CLVI Liceum Ogólnokształcącego Integracyjnego „Przy Łazienkach Królewskich” w Warszawie

 

§ 1. Kodeks etyki pracowników zatrudnionych w CLVI Liceum Ogólnokształcącym „Przy      Łazienkach Królewskich” w Warszawie zwany dalej „Kodeksem Etyki”, wyznacza standardy postępowania, których powinni przestrzegać pracownicy w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych jak również określa ich postawę poza miejscem pracy.

 

Zasady ogólne

 

§ 2. 1. Wszyscy pracownicy składają oświadczenie o zapoznaniu się z Kodeksem Etyki wraz ze zobowiązaniem jego przestrzegania niezwłocznie po wejściu w życie Kodeksu. Oświadczenia dołącza się do akt pracowniczych.

 1. Pracownik składa wymienione w §2 ust. 1. oświadczenie i zobowiązanie niezwłocznie po zawarciu pierwszej umowy o pracę. Dołącza się je do akt pracowniczych.
 2. Wykazane w Kodeksie Etyki zasady i wartości etyczne obowiązują wszystkich pracowników.
 3. Właściwą postawę pracowników CLVI Liceum Ogólnokształcącym „Przy Łazienkach Królewskich” wyznaczają zasady:
 1. praworządności;
 2. niedyskryminowania;
 3. dbania o dobre imię i wizerunek szkoły.
 4. dbałości o kulturę osobistą.
 5. sprzeciwiania się patologiem życia szkolnego i społecznego
 6. akceptacji kontroli zarządczej;
 7. współodpowiedzialności;
 8. odpowiedzialności.

 

Zasada praworządności

 

§ 3. 1. Pracownik, wykonując swoją pracę, działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, stosując zasady i procedury zapisane w szczególności w przepisach prawa powszechnego i miejscowego oraz wewnętrznych instrukcjach i zarządzeniach ustanowionych przez kierownictwo placówki oświatowej.

 1. Wszyscy są zobowiązani stosować się do przepisów obowiązujących w CLVI Liceum Ogólnokształcącym „Przy Łazienkach Królewskich” w Warszawie.
 2. Pracownik przy realizacji powierzonych obowiązków działa bezstronnie i niezależnie, kierując się interesem publicznym i dobrem wspólnym. Pracownik nie kieruje się interesem osobistym i z własnej inicjatywy wyłącza się z postępowania, jeżeli jego stanowisko w nim nie mogłoby być z jakiegoś powodu obiektywne.
 3. Pracownik zapobiega powstaniu konfliktu interesu publicznego z interesem prywatnym.
 4. Pracownik nie czerpie dodatkowych korzyści materialnych lub osobistych bezpośrednio z wypełniania obowiązków służbowych oraz w związku z ich wykonywaniem, w szczególności nie wykorzystuje i nie pozwala na wykorzystanie powierzonych mu zasobów, w tym mienia publicznego, do celów prywatnych.
 5. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie sprzętu służbowego (np. sprzętu komputerowego) do celów prywatnych.
 6. Pracownik jest szczególnie odpowiedzialny za to, aby eliminować wszelkie sytuacje, które są lub mogą być przez inne osoby interpretowane jako korupcyjne.
 7. Pracownik stosuje się do zasad opisanych w Polityce Antykorupcyjnej CLVI Liceum Ogólnokształcącego Integracyjnego „Przy Łazienkach Królewskich” w Warszawie stanowiących załącznik do niniejszego Kodeksu Etyki.
 8. Informacje uzyskane w trakcie realizacji pracy pracownik wykorzystuje wyłącznie do celów służbowych.

 

Zasada niedyskryminowania

 

§ 4. 1. Pracownik jest tolerancyjny wobec innych niż własne przekonań religijnych i świato­poglądowych.

 1. Pracownik respektuje dobra osobiste drugiego człowieka.
 2. Pracownik stoi na straży wartości moralnych, dając przykład własnym zachowaniem.

 

Zasada dbania o dobre imię i wizerunek szkoły.

 

§ 5. 1. Każdy pracownik dba o dobry wizerunek szkoły, promuje jej sukcesy i osiągnięcia.

 1. Powinnością wszystkich pracowników jest unikanie działań szkodzących szkole, godzących w jej powagę i autorytet.

 

Zasada dbałości o kulturę osobistą.

 

§ 6. 1. Członkowie społeczności gimnazjalnej zachowują powszechnie przyjęte kanony kultury osobistej.

 1. Przejawem kultury osobistej jest w szczególności uszanowanie powagi miejsca i chwili poprzez odpowiednie zachowanie i strój podczas egzaminów, akademii i innych uroczystości.
 1. Niedopuszczalne jest w szczególności:
 1. używanie wulgaryzmów;
 2. pozostawanie w stanie nietrzeźwym;
 3. spóźnianie się;
 4. prowadzenie rozmów z innymi pracownikami w czasie zajęć lekcyjnych oraz w bibliotece i czytelni;
 5. wnoszenie do sal posiłków i napojów;
 6. wchodzenie i wychodzenie w trakcie zajęć;
 7. korzystanie w czasie zajęć z telefonów komórkowych;
 8. przebywanie w salach w odzieży wierzchniej.

 

Zasada sprzeciwiania się patologiom życia szkolnego i społecznego

 

§ 7. 1. Każdy z pracowników szkoły powinien być wyczulony na wszelkie patologie życia szkolnego i społecznego, bowiem bierna postawa wobec nagannych zachowań jest przyzwoleniem na brutalizację życia publicznego.

 1. W szczególności należy więc:
 1. przeciwstawiać się przemocy i agresji;
 2. reagować w przypadku naruszania zakazu spożywania alkoholu i palenia papierosów w budynku oraz na terenie szkoły;
 3. dbać, by liceum było wolne od narkotyków i innych środków psychoaktywnych;
 4. walczyć z wszelkimi aktami wandalizmu, kradzieży czy wymuszeń.

 

 

Zasada akceptacji kontroli zarządczej

 

§ 8. 1. Pracownik rozumie cele kontroli zarządczej i akceptuje je.

 1. Pracownik bierze udział we współtworzeniu kontroli zarządczej, przekazując swoim przełożonym uwagi i propozycje dotyczące jej funkcjonowania.
 2. Pracownik rozumie, że wszystkie podejmowane działania mają służyć właściwej realizacji celów szkoły.

 

Zasada współodpowiedzialności

 

§ 9. 1. Pracownik nie boi się podejmowania decyzji oraz wynikających z nich konsekwencji.

 1. Relacje służbowe opierają się na współpracy, koleżeństwie, wzajemnym szacunku, pomocy oraz dzieleniu się doświadczeniem i wiedzą.
 2. Pracownik godnie zachowuje się w miejscu pracy i poza nią, a swoją postawą nie powoduje obniżenia autorytetu i wiarygodności CLVI Liceum Ogólnokształcącym „Przy Łazienkach Królewskich” w Warszawie.
 3. Pracownik powinien unikać rzeczywistych lub potencjalnych konfliktów interesu i działań wymierzonych w powagę i autorytet swojego bezpośredniego przełożonego.
 4. Pracownik ma obowiązek wykonywać polecenia przełożonego ze szczególną starannością, o ile nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami.
 5. Pracownik dba o utrzymanie możliwie najwyższego poziomu swej pracy.

 

Zasada odpowiedzialności.

 

§ 10. 1.Pracownik, który naruszył zasady etyki zawodowej winien podjąć natychmiastowe działania mające na celu usunięcie skutków swojego postępowania i naprawienie powstałych szkód.

 1. Pracownik ma obowiązek reagowania na wszelkie przejawy odstępstwa od zasad etyki zawodowej ze strony innych pracowników szkoły.
 2. W przypadkach, o których mowa w §10 ust. 2, pracownik ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia dyrektora.
 3. Pracownik ma obowiązek niezwłocznego poinformowania dyrektora lub jego zastępcy o obecności na terenie szkoły ucznia lub innego pracownika znajdującego się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem innego środka odurzającego.
 4. Pracowników obowiązuje tajemnica zawodowa.
 5. Nauczyciele są zobowiązani do nierozpowszechniania informacji uzyskanych w toku posiedzeń plenarnych rady pedagogicznej oraz spotkań zespołów nauczycieli.
 6. Pracownik ponosi odpowiedzialność porządkową i dyscyplinarną za naruszenie zasad Kodeksu Etyki.

 

Zasady postępowania nauczycieli  liceum

 

§ 11.1. Kodeks Etyki określa zasady szczegółowe zasady postępowania Nauczycieli  CLVI Liceum Ogólnokształcącego Integracyjnego „Przy Łazienkach Królewskich” w Warszawie  w kontaktach w uczniami, rodzicami i innymi pracownikami szkoły.

 1. Przestrzeganie tych zasad jest gwarancją właściwej postawy nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego a także odpowiedniego wypełnienia przez Nauczycieli ich roli społecznej i ochrony godności zawodu nauczyciela.

 

§ 12. Właściwą postawę nauczycieli  Liceum w Warszawie wyznaczają zasady:

 1. respektowania praw ucznia, ich niezbywalności i uniwersalności;
 2. kierowania się troską o dobro uczniów i ich rozwój;
 3. utrzymywania najwyższego poziomu pracy indywidualnej i zespołowej;
 4. nie dyskryminowania i nie narzucania własnych poglądów i przekonań;
 5. przestrzegania tajemnicy zawodowej i dyskrecji w sprawach uczniów i ich rodziców;
 6. odpowiedzialności za kształtowanie relacji z uczniami, rodzicami i innymi pracownikami szkoły.

                       

Respektowanie praw ucznia, ich niezbywalności i uniwersalności

 

§ 12. Nauczyciel Liceum respektuje prawa ucznia zawarte w Konwencji Praw Dziecka i innych aktach prawnych RP, nie uzależnia respektowania tych praw od działań uczniów i rodziców lub jakichkolwiek innych okoliczności.

 

Kierowanie się troską o dobro uczniów i ich rozwój

 

§ 13. 1. Nauczyciel Liceum dokłada starań, by poznać uwarunkowania, uzdolnienia i trudności ucznia, aby dostosować cele i metody działania do jego możliwości, potrzeb i aspiracji.

 1. Nauczyciel Liceum przekazuje uczniom i rodzicom informacje o celach i metodach pracy oraz wynikach i ocenach ucznia, stara się uzyskać zrozumienie odbiorców.
 2.  Nauczyciel Liceum odstępuje od działań mogących naruszyć dobro ucznia i nie współpracuje z osobami i instytucjami działającymi na szkodę ucznia.

 

Utrzymywanie najwyższego poziomu pracy indywidualnej i zespołowej

 

§ 14.1.Nauczyciel Liceum bezwzględnie przestrzega dyscypliny pracy, w pełni wykorzystuje czas lekcji, dba o rozwój swoich kompetencji dydaktycznych i wychowawczych.

 1. Wykonuje swoje zadania bez względu na jakiekolwiek cechy uczniów i rodziców i swój osobisty do nich stosunek.
 2. Nauczyciel rozumie znaczenie pracy zespołowej dla spójności i skuteczności oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych, przestrzega norm i standardów zespołów, w których pracuje.

 

Nie dyskryminowania i nie narzucania własnych poglądów i przekonań

 

§ 15.1. Nauczyciel Liceum nie nakłania uczniów ani rodziców do przyjęcia jego światopoglądu i systemu wartości.

 1. Jest odpowiedzialny za to, by cechy różnicujące odbiorców jego działań, takie jak rasa, płeć, narodowość, religia, nie pociągały za sobą dyskryminacji tych osób.

 

Przestrzeganie tajemnicy zawodowej i dyskrecji w sprawach uczniów i ich rodziców

 

§ 16. Nauczyciel przestrzega tajemnicy obrad Rady pedagogicznej, chroni informacje poufne dotyczące uczniów i rodziców ujawniając je  wyłącznie w sytuacji wyższej konieczności (zagrożenie bezpieczeństwa innych osób, naruszenie prawa),  w celu zapewnienia uczniowi specjalistycznej pomocy lub zapewnienia skuteczności oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych.

 

Odpowiedzialność za kształtowanie relacji z uczniami, rodzicami i pracownikami szkoły

 

§ 17.1. Nauczyciel buduje właściwe, profesjonalne relacje oparte na szacunku, poszanowaniu praw, otwartości na zmiany.

 1. Nauczyciel szanuje pracę innych nauczycieli i pracowników szkoły.

 

Przepisy końcowe

 

§ 18. 1. Pracownik Liceum obowiązany jest przestrzegać przepisów Kodeksu Etyki i kierować się jego zasadami.

 1. Pracownik Liceum ponosi odpowiedzialność porządkową i dyscyplinarną za naruszenie zasad Kodeksu Etyki.
 2. Pracownik Liceum, który naruszył zasady Kodeksu Etyki, powinien podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcie skutków swojego postępowania i usunięcia powstałych szkód.
 3. Pracownicy Liceum, w szczególności zajmujący stanowiska kierownicze są zobowiązani  upowszechniać znajomość Kodeksu Etyki wśród innych pracowników.
 4. Pracownicy składają pisemne oświadczenie, że zapoznali się z Kodeksem Etyki – załącznik nr 1.
 5. Pracownicy na stanowiskach kierowniczych oraz na stanowiskach samodzielnych mają obowiązek identyfikować ryzyka nadużyć wpisane w obszar wykonywanej działalności oraz dokonywać ich oceny zgodnie z funkcjonującym systemem zarządzania ryzykiem w m.st. Warszawie.
 6. W sytuacjach niejednoznacznych w zakresie etycznego zachowania, niosących ryzyko naruszenia przepisów prawa lub wewnętrznych regulacji należy skonsultować się z Pełnomocnikiem Prezydenta m. st. Warszawy ds. etyki i polityki antykorupcyjnej.
 7. Postanowienia niniejszej procedury nie naruszają praw wynikających z art. 304 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks postępowania karnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1.

 

 

 

 

 

…………………………………

Imię i nazwisko pracownika

 

 

…………………………………..

Komórka organizacyjna

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się i będę przestrzegał/a postanowień Kodeksu Etyki CLVI Liceum Ogólnokształcącego Integracyjnego „Przy Łazienkach Królewskich” w Warszawie.

Jestem świadomy/a odpowiedzialności pracowniczej w przypadku naruszenia zasad określonych w Kodeksie Etyki CLVI Liceum Ogólnokształcącego Integracyjnego „Przy Łazienkach Królewskich” w Warszawie oraz odpowiedzialności karnej wynikającej z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 

Utworzono:  10 grudnia 2019, 19:11
Aktualizacja:  18 grudnia 2019, 13:14
Wychowanie, jeżeli nie jest wzorem i miłością, nie jest wychowaniem

J.H. Pestalozzi