CLVI Liceum
Ogólnokształcące Integracyjne
Przy Łazienkach Królewskich w Warszawie
http://lo156.pl/system/gallery_pictures/pictures/000/003/985/admin_panel/kartka-świąteczna-720x415.jpg?1545381892
« Powrót do Integracja

Idea integracji

 

Na czym polega integracja w naszej szkole?

 

Integracja w naszej szkole polega na tworzeniu możliwości rozwoju wszystkich uczniów, także z trudnościami. Staramy się stworzyć warunki do nauki, które są dostosowane do potrzeb i możliwości każdej osoby. Uczymy młodzież współżycia w grupie, wrażliwości, akceptacji i tolerancji drugiego człowieka takim, jaki jest.
 
 
 
Ilu uczniów uczy się w klasie integracyjnej?
 
W klasie integracyjnej uczy się maksymalnie 20 uczniów. Od 3 do 5 z nich posiada orzeczenie o potrzebie do kształcenia specjalnego.
 
Kim jest i jakie zadania ma nauczyciel wspomagający w klasie integracyjnej?
 
Zadaniem nauczyciela wspomagającego jest dostosowanie form i metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego. Jest on obecny na większości zajęć lekcyjnych, podczas których wspiera uczniów mających większe trudności z nauką oraz służy pomocą innym, którzy taką potrzebę zgłaszają.
Nauczyciel wspomagający ściśle współpracuje z wychowawcą klasy poprzez opracowanie i realizowanie programu wychowawczego klasy.
Oprócz tego prowadzą zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.
 
Czy program nauczania w klasie integracyjnej różni się od tego, co w klasach ogólnodostępnych?
 
W klasie integracyjnej realizowane są te same programy dydaktyczno-wychowawcze, co w klasach ogólnodostępnych. Nauczyciel wspomagający, w oparciu o zalecenia poradni pedagogiczno-psychologicznej, opracowuje jedynie dostosowania dla wybranych uczniów.
Nieprawdą jest, że w klasach integracyjnych jest niższy poziom nauczania. Obecność drugiego nauczyciela na lekcji wspiera proces dydaktyczny, pomaga uczniom w samodyscyplinowaniu się.
 
Jakie zajęcia wspomagające oferuje szkoła uczniom posiadającym orzeczenie do kształcenia specjalnego?
 
Na terenie naszej szkoły prowadzone są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, terapia logopedyczna oraz socjoterapia. Uczniowie mogą również korzystać z konsultacji prowadzonych przez nauczycieli uczących poszczególnych przedmiotów oraz dyżurujących w Klubie. Dla chętnych jest szereg kółek zainteresowań.
 
Z jakiego rodzajami niepełnosprawności przyjmowani są uczniowie do naszej szkoły?
 
W naszej szkole uczą się dzieci z zespołem Aspergera, autyzmem oraz  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, miopatią mięśniową.  Niestety nie przyjmujemy uczniów wymagających dostosowań architektonicznych (nie posiadamy wind, podjazdów) oraz uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym. Nie przyjmujemy także uczniów posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego ze względu na  zagrożenie niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanych społecznie.

 

 

Wychowanie, jeżeli nie jest wzorem i miłością, nie jest wychowaniem

J.H. Pestalozzi