CLVI Liceum
Ogólnokształcące Integracyjne
Przy Łazienkach Królewskich w Warszawie
Zdjęcie tła 1
Zdjęcie tła 2
Zdjęcie tła 3
Zdjęcie tła 4
« Powrót do Integracja

Idea integracji

Idea integracji

Na czym polega integracja w naszej szkole?

Integracja w naszej szkole polega na tworzeniu możliwości rozwoju wszystkich uczniów. Staramy się stworzyć warunki do nauki, które są dostosowane do potrzeb i możliwości każdej osoby. Uczymy młodzież współżycia w grupie, wrażliwości, akceptacji i tolerancji drugiego człowieka takim, jaki jest.

Ilu uczniów uczy się w klasie integracyjnej?

W klasie integracyjnej uczy się maksymalnie 20 uczniów. Od 3 do 5 z nich posiada orzeczenie o potrzebie do kształcenia specjalnego.

Kim jest i jakie zadania ma nauczyciel współorganizujący proces kształcenia w klasie integracyjnej?

Zadaniem nauczyciela współorganizującego proces kształcenia jest dostosowanie form i metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Jest on obecny na większości zajęć lekcyjnych, podczas których wspiera uczniów mających większe trudności z nauką oraz służy pomocą innym, którzy taką potrzebę zgłaszają.
Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia ściśle współpracuje z wychowawcą klasy poprzez opracowanie i realizowanie programu wychowawczego klasy. Oprócz tego prowadzi zajęcia rewalidacyjne oraz specjalistyczne.

Czy program nauczania w klasie integracyjnej różni się od tego, co w klasach ogólnodostępnych?

W klasie integracyjnej realizowane są te same programy dydaktyczno-wychowawcze, co w klasach ogólnodostępnych. Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, w oparciu o zalecenia poradni pedagogiczno-psychologicznej, opracowuje jedynie dostosowania dla wybranych uczniów.
Nieprawdą jest, że w klasach integracyjnych jest niższy poziom nauczania. Obecność drugiego nauczyciela na lekcji wspiera proces dydaktyczny.

Jakie zajęcia wspomagające oferuje szkoła uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego?

Na terenie naszej szkoły prowadzone są zajęcia rewalidacyjne, które dostosowane są do potrzeb i możliwości uczniów. Oprócz tego są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów posiadających specyficzne trudności w nauce. Wszyscy mogą również korzystać z dyżurów prowadzonych przez nauczycieli uczących poszczególnych przedmiotów, zajęciach rozwijających umiejętność uczenia się oraz innych zajęć dodatkowych.

Z jakiego rodzajami niepełnosprawności przyjmowani są uczniowie do naszej szkoły?

W naszej szkole uczą się uczniowie z zespołem Aspergera, autyzmem oraz niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i afazją. Niestety nie przyjmujemy uczniów wymagających dostosowań architektonicznych (nie posiadamy wind, podjazdów) oraz uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym.

Utworzono:  02 listopada 2015, 14:28
Aktualizacja:  11 lutego 2021, 15:02
Wychowanie, jeżeli nie jest wzorem i miłością, nie jest wychowaniem

J.H. Pestalozzi