CLVI Liceum
Ogólnokształcące Integracyjne
Przy Łazienkach Królewskich w Warszawie
Zdjęcie tła 1
Zdjęcie tła 2
Zdjęcie tła 3
Zdjęcie tła 4
« Powrót do Home

Dofinansowanie podręczników

Dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2020/2021

W roku szkolnym 2020/2021 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana uczniom:

1. Słabowidzącym,

2. Niesłyszącym,

3. Słabosłyszącym,

4. Z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5. Z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

6. Z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera,

7. Z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1 – 6,

8. Z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

9. Z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1 – 6 i 8.

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na jedną z wyżej wskazanych niepełnosprawności.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych przysługuje uczniom uczęszczającym do:

· branżowej szkoły I stopnia,

· klasy I branżowej szkoły II stopnia,

· klas I i II czteroletniego liceum ogólnokształcącego,

· klas II i III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,

· klas I i II pięcioletniego technikum,

· klas II-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,

· szkoły specjalnej przysposabiających do pracy.

 

Przez „materiały edukacyjne” zgodnie z art. 3 pkt 24 lit. A ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty rozumie się: „materiał do kształcenia ogólnego, w tym dostosowany do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych, zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, na danym etapie edukacyjnym mający postać papierową lub elektroniczną ”.

Natomiast materiał ćwiczeniowy to: „materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności”.

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać w szkołach do 11 września 2020 r. (pedagog szkolny, pok. 40, I piętro).

Wartość pomocy: do 445 zł. Środki zwracane będą na podstawie dowodu zakupu (faktura imienna, rachunek imienny lub oświadczenie na stosownym druku).

Magda Ciodyk

Pedagog szkolny

 

wniosek

Utworzono:  02 września 2020, 14:40
Wychowanie, jeżeli nie jest wzorem i miłością, nie jest wychowaniem

J.H. Pestalozzi